web pekinezc.jpg
giff č.gif

   


nápiszlac.jpg
kennel for PEKINGESES
 ORIGIN : China.
PATRONAGE : Great Britain.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID
STANDARD : 26.03.2009.
UTILIZATION : Companion Dog.
FCI-CLASSIFICATION : Group 9 Companion and Toy Dogs.
 Section 8 Japan Chin and Pekingese.
 Without working trial.
GENERAL APPEARANCE : Leonine in appearance with alert and
intelligent expression. Small, well balanced, moderately thick-set with
great dignity and quality. Any signs of respiratory distress for any
reason or inability to move soundly are unacceptable and should be
heavily penalised. Not excessively coated.
BEHAVIOUR/TEMPERAMENT : Fearless, loyal, aloof, not timid or
aggressive.
HEAD : Fairly large, proportionately wider than deep.
CRANIAL REGION :
Skull : Moderately broad, wide and flat between ears; not domed; wide
between eyes.
Stop : Defined.
FACIAL REGION : Black pigment essential on nose, lips and eye rims.
Nose : Not too short, broad, nostrils large and open. A slight wrinkle,
preferably broken, may extend from the cheeks to the bridge of nose
in a wide inverted “V”. This must never adversely affect or obscure
eyes or nose. 
FCI-St. N° 207 / 05.06.2009
3
Pinched nostrils and heavy over-nose wrinkles are unacceptable and
should be heavily penalised.
Muzzle : Must be evident, but may be relatively short and wide.
Firm underjaw.
Lips : Level lips. Must not show teeth or tongue; nor obscuring a well
defined chin.
Eyes : Clear, round, dark lustrous and not too large. Free from obvious
eye problems.
Ears : Leathers heart-shaped, set level with the skull, carried close to
the head and not coming below line of muzzle. Long profuse
feathering.

NECK : Relatively short and thick.
BODY : Relatively short, distinct waist.
Topline : Level.
Chest : Broad and well sprung ribs slung between forelegs.
TAIL : Set high, carried tightly, slightly curved over back to either
side. Long feathering.
LIMBS
FOREQUARTERS :
General appearance : Relatively short, thick, heavily boned forelegs.
Standing well up on feet, not down on pasterns. Absolute
soundness essential.
Shoulders : Laid back and fitting smoothly into the body.
Elbows : Close to the body.
Forearms : Bones of forelegs may be slightly bowed between pasterns
and elbows, accommodating ribs.
Metacarpus (pastern) : Slightly sloping, strong and not too close
together.
Front feet : Large and flat, not round. May be slightly turned out.
Excessively turned out feet to be heavily penalised. 
FCI-St. N° 207 / 05.06.2009
4
HINDQUARTERS :
General appearance : Hind legs strong and well muscled but
moderately lighter than forequarters. Excessively narrow
hindquarters to be heavily penalised. Moderate angulation. Absolute
soundness essential.
Stifles : Well defined.
Hocks : Firm, low.
Metatarsus (Rear pastern) : Strong, parallel when viewed from the
rear.
Hind feet : Large and flat, not round. Hind feet point straight ahead.
GAIT/MOVEMENT : Typically slow, dignified rolling gait in front.
Typical movement must not be confused with a roll caused by
slackness of shoulders or with other indications of unsoundness. Any
slackness of shoulders and elbows, and any indications of
unsoundness in feet and pasterns to be heavily penalised.
Movement not to be hindered by excessive body coat.
COAT
HAIR : Moderately long, straight with mane, not extending beyond
shoulders, forming a cape around neck. Top coat coarse with thick,
softer undercoat. Feathering on ears, back of legs, tail and toes. Length
and volume of coat should neither impair the activity of the dog nor
obscure the shapeliness of body. Excessive coat must be heavily
penalised.
COLOUR : All colours and markings are permissible and of equal
merit, except albino or liver. Parti-colours evenly broken.
SIZE/WEIGHT: Ideal weight not exceeding 5 kg for males and 5.4
females. Dogs should look small but be surprisingly heavy when
picked up; heavy bone and a sturdy well-built body are essentials of the
breed. 
FCI-St. N° 207 / 05.06.2009
5
FAULTS : Any departure from the foregoing points should be
considered a fault and the seriousness with which the fault should be
regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon
the health and welfare of the dog.
DISQUALIFYING FAULTS :
• Aggressive or overly shy.
• Any dog clearly showing physical or behavioral abnormalities
shall be disqualified.
N.B.:
• Male animals should have two apparently normal testicles fully
descended into the scrotum.
• Only functionally and clinically healthy dogs, with breed
typical conformation should be used for breeding.
The latest amendments are in bold characters.
 PŮVOD: Čína.
PATRONÁŽ: Velká Británie.
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ÚŘEDNÍKA
STANDARD: 26.03.2009.
POUŽITÍ: Doprovodný pes.
KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 společenských a hračkářských psů.
 Sekce 8 Japonsko Chin a Pekingese.
 Bez zkušební verze.
OBECNÝ VZHLED: Majestátní vzhled s výstrahou a
inteligentní výraz. Malé, dobře vyvážené, středně silné
velkou důstojnost a kvalitu. Jakékoliv příznaky respirační tísně
důvod nebo neschopnost pohybovat se zdravě jsou nepřijatelné a měly by být
těžce penalizováno. Nebyl příliš povrstven.
POVAHA / TEMPERAMENT: Nebojácný, věrný, odvážný, ne nesmělý nebo
agresivní.
HLAVA: Poměrně velká, poměrně širší než hluboká.
LEBEČNÍ REGION:
Lebka: Středně široká, široká a plochá mezi ušima; ne klenutý; široký
mezi očima.
Stop: Definováno.
OBLIČEJSKÝ REGION: Černý pigment je nezbytný pro nos, rty a oční okraje.
Nos: Není příliš krátký, široký, nozdry velké a otevřené. Mírná vráska,
s výhodou zlomený, může se táhne od tváří k nosu
v širokém invertovaném "V". To se nikdy nesmí negativně ovlivňovat nebo zakrývat
oči nebo nos.
FCI-St. Č. 207 / 05.06.2009
3
Zřetelné nozdry a těžké vrásky nad nosem jsou nepřijatelné
by mělo být silně penalizováno.
Tlama: Musí být zřejmá, ale může být relativně krátká a široká.
Firma podčiňovala.
Pysky: hladké rty. Nesmí vykazovat zuby nebo jazyk; ani zastínění studny
definované brady.
Oči: jasné, kulaté, tmavé lesklé a příliš velké. Bez zřejmých
problémy s očima.
Uši: Kůže ve tvaru srdce, nastavená na úrovni lebky, nesená blízko
hlavu a nepřišel pod čepici. Dlouho bohatý
opeření.

KRK: poměrně krátký a silný.
TĚLO: Relativně krátký, zřetelný pas.
Horní linie: Úroveň.
Hrudník: Široké a dobře odpružené žebra mezi předními nohami.
OCAS: Vysoko nasazený, pevně přiložený, mírně zakřivený na zádech
boční. Dlouhé opeření.
LIMBS
KONČETINY:
Celkový vzhled: poměrně krátké, silné, silně vykostěné přední končetiny.
Stojí dobře na nohách, nikoliv na pasterách. Absolutní
zdravost zásadní.
Plece: Uvolněná a hladce nasazená do těla.
Lokty: blízko k tělu.
Předloktí: Kosti předních končetin mohou být lehce ukloněny mezi pastery
a lokty, uchycení žeber.
Metaparpus (pastern): Mírně svažitý, silný a ne příliš blízko
spolu.
Přední nohy: velké a ploché, ne zaoblené. Může být mírně vyčerpáno.
Nadměrně se ukázalo, že jsou nohy silně penalizovány.
FCI-St. Č. 207 / 05.06.2009
4
KONČETINY:
Celkový vzhled: Hlenní končetiny silné a dobře osvalené, ale
mírně lehčí než přední čtvrti. Nadměrně úzká
zadní čtvrti silně penalizovány. Střední úhlení. Absolutní
zdravost zásadní.
Kolena: dobře definovaná.
Hlezny: Pevné, nízké.
Metatarsus (zadní paster): silný, paralelní při pohledu z
zadní.
Zadní nohy: velké a ploché, ne kulaté. Zadní nohy ukazují rovně.
Pohyb: typicky pomalá, důstojná klouzavá chůze vpředu.
Typický pohyb nesmí být zaměňován s válcem způsobeným
uvolnění ramen nebo s jinými náznaky neplodnosti. Žádný
uvolnění ramen a loktů a veškeré údaje o
nesnášenlivost v nohách a pasterách je silně penalizována.
Pohybu nepřekáží nadměrná srst.
KABÁT
SŮR: Mírně dlouhá, rovná s hřívou, která nepřesahuje
ramena, tvořící plášť kolem krku. Vrchní srst hrubá,
měkčí podsada. Střípání na uších, zadní části nohou, ocasu a prstů. Délka
a objem pláště by neměl narušit činnost psa ani
zakrýt tvar tvaru těla. Nadměrná srst musí být silná
penalizováno.
BARVA: Všechny barvy a značky jsou přípustné a stejné
zásluhy, s výjimkou albino nebo jater. Částečné barvy jsou rovnoměrně rozbité.
VELIKOST / HMOTNOST: Ideální hmotnost nepřesahující 5 kg pro muže a 5.4
ženy. Psi by měli vypadat malý, ale být překvapivě těžký, když
vyzvednout; těžké kosti a robustní dobře postavené tělo jsou základem
plemeno.
FCI-St. Č. 207 / 05.06.2009
5
VADY: Jakákoli odchylka od výše uvedených bodů by měla být
považována za chybu a vážnost, s jakou by měla být chyba
by měla být v přesném poměru k jejímu stupni a vlivu
zdraví a pohodu psa.
DISKVALIFIKACE VAD:
• Agresivní nebo příliš plachý.
• Každý pes, který jasně ukazuje fyzické nebo behaviorální abnormality
bude diskvalifikován.
N.B .:
• Psi musí mít dvě zjevně normální varlata plně
sestoupil do šourku.
• Pouze funkčně a klinicky zdravé psy s plemenem
typická konformace by měla být použita pro chov.
Nejnovější pozměňovací návrhy jsou uvedeny tučně.
nápiszlac.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one